ระบบ Upgrade Item tire

  • อุปกรณ์อัพเกรด Tier 2

  • อุปกรณ์อัพเกรด Tier 3

  • Custome Weapon

  • Medal of Honor []

  • แร่อัพเกรด

Last updated