ระบบ Ai System

แถวที่ 1 : ช่อง 1 - 3 ยาใส่ยาปั้ม HP , ช่อง 4 - 6 ใส่ยาปั้ม SP , ช่อง 7 ใส่วิง , ช่อง 8 ใส่ บีวิง , ช่อง 9 ใส่สกิวฮิว (ถ้ามี)

แถวที่ 2 : ช่อง 1 - 9 ใส่สกิวโจมตี เรียงลำดับจาก 1 - 9 อย่าใส่ข้ามช่องเด็ดขาดบอทจะไม่ทำงาน

แถวที่ 3 : ช่อง 1 - 9 ใส่สกิวบัฟให้กับตัวเอง เรียงลำดับจาก 1 - 9 อย่าใส่ข้ามช่องเด็ดขาดบอทจะไม่ทำงาน

แถวที่ 4 : ช่อง 1 ยา Aspd , ช่อง 2 *exp , ช่อง 3 *jexp , ช่อง 4 *drop , ช่องที่ 5 ใบ Blessing , ช่อง 6 ใบ AGI ,

ช่อง 7 Green Potion , ช่อง 8 Panacea , ช่อง 9 Soon

Last updated